แฟนบอลไทยเชื่อมั่น มาดามแป้ง นั่งนายกบอลไทย แก้ไขทุกปัญหา โดยดูบอลคับ

แฟนบอลไทยเชื่อมั่น มาดามแป้ง นั่งนายกบอลไทย แก้ไขทุกปัญหา

แฟนบอลไทยเชื่อมั่น มาดามแป้ง นั่งนายกบอลไทย แก้ไขทุกปัญหา

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ปรากฎการณ์บอลไทย หลังการเลือกตั้งนายกสมาคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และ สะท้อนมุมมองของแฟนกีฬา ในมิติที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของวงการฟุตบอลไทย ภายหลังการเลือกตั้ง

การสำรวจในครั้งนี้ เคบียู สปอร์ต โพล (KBU SPORT POLL) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับหลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการกีฬา ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,097 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 695 คน คิดเป็นร้อยละ 63.36 และเพศหญิง 402 คน คิดเป็นร้อยละ 36.64 ผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยภาพรวมพบว่า

แฟนบอลไทยเชื่อมั่น มาดามแป้ง

ความเชื่อมั่น ที่มีต่อนายกสมาคมกับการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.65 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก รองลงมา ร้อยละ 28.10 ไม่แน่ใจ , ร้อยละ 24.90 เชื่อมั่นมาก , ร้อยละ 9.62 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย , ร้อยละ4.80 เชื่อมั่นน้อย และร้อยละ 2.93 ไม่ขอแสดงความคิดเห็น

ทางด้านปรากฏการณ์ และความคาดหวัง ที่ต้องการให้นายกสมาคมดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.10 ต้องการให้ปรับระบบการบริหารจัดการ รองลงมา ร้อยละ 22.98 วางรากฐาน และโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนแบบครบวงจร , ร้อยละ 18.07 วางแผนพัฒนา และเตรียมทีมชาติในทุกระดับอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ 14.20 ปรับระบบ และมาตรฐานกรรมการผู้ตัดสิน , ร้อยละ11.09 ยกระดับฟุตบอลลีก ทั้งชาย และหญิง สู่มาตรฐานสากล , ร้อยละ 5.42 จัดสิทธิประโยชน์ และรายได้ให้สโมสรสมาชิกในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และอื่นๆร้อยละ 2.14 รับชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บ ดูบอลคับ

ติดตามเพจ ดูบอลคับ Dooballkub

รวบรวมเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่นี่

ติดตามข่าวสารวงการกีฬาล่าสุดโดย Dooballkub - ดูบอลสดต้องดูบอลคับ

  • ติดตามเพจ ดูบอลคับ Dooballkub : Dooballkub
  • ตารางคะแนน และ ราคาน้ำชา : เว็บบอลauto